Frank Ritter
Textilmaschinenvertretung

Bubenhofenstraße 17
72419  Neufra
Germany
Telefon: +49-7574-4233