Frank Ritter
Textilmaschinenvertretung

Bubenhoferstraße 17
72419  Neufra
Germany
Telefon: +49-7574-4233